Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dokumenty

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI

1. Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów

a) wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub działu spadku,
b) gdy nabyta w drodze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
c) dodatkowo gdy nabyta w drodze spadku, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, polecenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się podatników z obowiązku podatkowego

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej
 • gdy nieruchomość będzie dzielona: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypisz rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
 • jeżeli nabycie nieruchomości finansowane jest z kredytu również umowa kredytowa zawierana z bankiem
 • zaświadczenie z którego wynika czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.
 • zaświadczenie z którego wynika czy nieruchomość położona jest na obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji.

2. Dane:

 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży,
 • termin wydania nieruchomości w posiadanie


SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (MAJĄCEGO ZAŁOŻONĄ KSIĘGE WIECZYSTĄ)

1. Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów:

a) wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub działu spadku,
b) gdy nabyta w drodze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
c) dodatkowo gdy nabyta w drodze spadku, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, polecenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się podatników z obowiązku podatkowego

 • dodatkowo na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • jeżeli nabycie lokalu finansowane jest z kredytu również umowa kredytowa zawierana z bankiem

2. Dane:

 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • termin wydania lokalu w posiadanie
 • nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży.


SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

1. Dokumenty:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów:

   a) przydział lokalu lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności lub działu spadku,
   b) gdy nabyta w drodze spadku – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
   c) dodatkowo gdy nabyte w drodze spadku, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, polecenia, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się podatników z obowiązku podatkowego
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
 • dodatkowo na życzenie kupującego: zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany oraz zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
 • jeżeli nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu finansowane jest z kredytu również umowa kredytowa zawierana z bankiem

2. Dane:

 • cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny,
 • termin wydania lokalu,
 • nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży.


TESTAMENT 

 • dowód osobisty osoby sporządzającej testament (testatora),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia),
 • gdy testator chce wskazać konkretną nieruchomość – opis tej nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).


PEŁNOMOCNICTWO

 • dowód osobisty lub paszport mocodawcy (osoby udzielająca pełnomocnictwa),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL),
 • zwięzły opis czynności, której dotyczy pełnomocnictwo (np. numer księgi wieczystej)


UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dowody osobiste lub paszporty małżonków.


AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony (wypis aktu notarialnego testamentu lub testament własnoręczny w oryginale),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia wszystkich dzieci, akt małżeństwa ,
 • nr PESEL zmarłego,
 • dowody osobiste lub paszporty wszystkich spadkobierców.